(OUD-) VEILIG OORD
Bladel, 24 juni 2019

Tijdens de raadsvergadering van donderdag 20 juni 2019 werden de komplannen van alle kernen opnieuw in kaart gebracht. De oude komplannen dateren van 2006, dus dat werd hoogtijd. En die komplannen zijn onzes inziens goed in kaart gebracht. Er zijn enkele zienswijzen ingediend en waar nodig is hier ook gehoor aan gegeven. Deze zienswijzen hebben vervolgens hier en daar tot aanpassingen geleid.

Er is wel één gezamenlijke zienswijze (bestaande uit 64 individuele) die door het huidige college zonder pardon van tafel is geveegd. Dit zorgde in ieder geval bij de VVD voor de nodige vraagtekens en hoofdbrekens. Enig speurwerk ging daar wel aan vooraf.

In 2018 is op Veilig Oord een aanvraag voor een bouwvergunning ingediend voor het verhogen van de bungalow (van één bouwlaag) met een tweede bouwlaag over de gehele woning. De goothoogte van die bouwlaag was 7 meter. Dit gaf veel onrust in de wijk. Toen al vroeg ook de VVD zich af hoe dat mogelijk was, in een wijk die alleen bestaat uit woningen van één bouwlaag met plat dak, en enkele woningen van één bouwlaag met kap. Onderzoek wees uit dat ergens in de vorige komplannen de goothoogte gelijk was getrokken aan de nokhoogte. De oorspronkelijke goothoogte was 3,75 m¹, de nokhoogte 7 m¹. En toen werd gemakshalve alles dus maar op 7 meter gezet.

Het was in 2018 dan ook niet mogelijk om de ingediende bouwplannen op Veilig Oord 8 van tafel te krijgen of ongedaan te maken. Op basis van het vigerende bestemmingsplan hadden de bewoners volkomen gelijk.

Toch wringt het. En nu, in juni 2019, lagen de komplannen voor. En wederom is de goothoogte en nokhoogte vastgelegd op 7 meter. Van de bewoners van oud- Veilig Oord wil 80% graag dat de plannen worden teruggedraaid. Liefst gelijkluidend met de goothoogte van de Horizon, zijnde 4 m¹. Hierover werd ingesproken tijdens de hoorzitting. Wederom veegde de wethouder tijdens Commissie Grondgebied de zienswijzen van tafel, omdat hij bang was voor te hoge planschade uitkeringen. De indieners van de zienswijze stelden vervolgens een verklaring op waarin zij ervan afzien om planschade in te dienen. Maar helaas is dat volgens de portefeuillehouder juridisch niet houdbaar.

Veel te laat, maar door de hete adem in hun nek, liet het college door een externe partij wel een onderzoek uitvoeren. Hiermee moest worden achterhaald wat de mogelijke gevolgen zijn voor de gemeente, als planschade wordt verhaald. En wat blijkt? De planschade is nihil. Dus er was geen enkel argument om de goothoogte weer terug te draaien. Net zo goed als er destijds geen enkel argument was om deze te verhogen, maar dit terzijde.

Het leek dus 'eind goed al goed' bij het bestemmingsplan Veilig Oord. Maar niets is minder waar. Tijdens de behandeling werden de goothoogte en nokhoogte niet aangepast. Nee, de coalitie volgde als een mak lammetje de portefeuillehouder en men verkoos om Veilig Oord UIT het bestemmingsplan te halen. Dan kan een stedenbouwkundige, samen met de inwoners, kijken naar “de beste oplossing”. De nok- en goothoogte staan dus nog steeds op 7 meter. We vrezen dat de uitvoering nu nog wel even op zich laat wachten.

Carte blanche voor de bewoners die toch nog overwegen om hun huis te verhogen. Of het in ieder geval aan te vragen, al is het alleen maar om dwars te zitten… Een initiatiefvoorstel van de VVD om een zeer zwaarwegend, maar wel zekerheid gevend, voorbereidingsbesluit te leggen op het gebied heeft het niet gehaald. We zullen het vervolgtraject nauwgezet gaan volgen.

Maar ook wil ik aangeven, dat het voor raadsleden én inwoners een goede les is om goed te kijken naar wat er daadwerkelijk in de komplannen staat. Klopt het allemaal wel, ook voor uw pand? Het zijn kleine lettertjes en vraagt nogal wat inhoudelijke kennis. Als raadsleden moeten we alert zijn, maar wij kennen ook niet alle dossiers. Wij hebben úw hulp hierin hard nodig.

Wij danken in ieder geval de inwoners van oud- Veilig Oord voor hun alertheid en hun vasthoudendheid om voor elkaar te krijgen dat de goothoogte weer naar de oorspronkelijke staat teruggebracht zou gaan worden. Laten we voorkomen dat er nog meer woningaanpassingen komen, die totaal niet passend zijn in de betreffende wijk! Wij wensen de indieners van de zienswijze, oftewel 80% van de bewoners van oud- Veilig Oord, veel succes toe bij de gesprekken met de stedenbouwkundige. Daar waar nodig en mogelijk steunen wij deze mensen in hun strijd.

Pauline Hospel
Fractievoorzitter VVD Bladel
Tel.: 0497-360979 / 06-12454112
Stuur me een mail